Algemene voorwaarden YONGLI Belting

Artikel 1: Algemeen

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. YongLi: YongLi Holland BV, gevestigd te (1724 BC) Oudkarspel aan de Koolmand 3, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer # 37156600, of een van haar dochterondernemingen. 

b. Koper: iedere partij die een overeenkomst aangaat met YongLi ten aanzien van de overeenkomstig deze algemene voorwaarden geleverde goederen en/of diensten;

c. Opdracht of Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen YongLi en Koper met betrekking tot de levering door YongLi van goederen en/of diensten van welke aard ook aan Koper.

1.2          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij YongLi goederen en/of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet nader in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

1.3          Eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

1.4          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen YongLi en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1.5          Afwijkingen van en / of aanvullingen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen van YongLi zijn vrijblijvend, tenzij in het betreffende aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2          Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Koper bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en andere informatie, van de juistheid waarvan YongLi mag uitgaan.

2.3          Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat YongLi de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

2.4          Tekeningen, foto’s, modellen, ontwerpen, catalogi, folders en brochures, afbeeldingen en dergelijke zijn slechts bedoeld om een beeld te schetsen en algemene informatie te verschaffen over het assortiment dat door Verkoper wordt aangeboden en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, tenzij in de aanbieding daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

2.5          Informatie en advies van YongLi is uitsluitend van algemene aard en niet bindend. Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor bandkeuzes, -specificaties en –toepassingen.

2.6          YongLi behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren of om vooruitbetaling te verlangen.

2.7          Indien YongLi op verzoek van Koper een aanbieding heeft gedaan, die niet tot een overeenkomst met YongLi heeft geleid, is Koper verplicht om YongLi de door haar in verband met de aanbieding gemaakte kosten te vergoeden.

2.8          YongLi behoudt zich het recht voor om een aanbieding in te trekken, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en Koper deze binnen die termijn heeft aanvaard. YongLi heeft dit recht in elk geval gedurende twee werkdagen na aanvaarding van de aanbieding.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1          Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met YongLi pas tot stand, nadat Verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Verkoper feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2          De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3          Ingeval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en YongLi toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur tevens als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4          Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van YongLi of namens YongLi gedaan door derden, binden YongLi slechts indien deze voor haar conform het gestelde in artikel 3.1 schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

3.5          Koper is zonder schriftelijke toestemming van YongLi niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

3.6          Indien YongLi dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag YongLi bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

Artikel 4: Prijzen

4.1          Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen:
a.            gebaseerd op actuele informatie beschikbaar op het moment van de opdrachtbevestiging;
b.           gebaseerd op inkoopprijzen, salarissen, personeelskosten, sociale lasten en overheidsheffingen, verpakkingsprijzen en andere bijkomende kosten geldend op het moment van de opdrachtbevestiging;
c.            af fabriek/magazijn of opslagplaats;
d.           exclusief verpakking;
e.           exclusief omzetbelasting, invoerheffingen en andere vormen van accijnzen of belastingen;
f.            exclusief kosten van laden en lossen, transportkosten en verzekeringen;
g.           tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Wisselkoerswijzigingen worden doorbelast aan de Koper.

4.2          YongLi is bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van kostenstijgingen, ongeacht de aard en de reden daarvan - en derhalve onder meer als gevolg van verhoogde materiaal- en grondstofprijzen, algemene loonsverhogingen, inflatiecorrecties of transportkosten - te verhogen.

4.3          Het bepaalde in artikel 4.2 geldt eveneens in geval van deelleveringen door YongLi, voor zover deze deelleveringen nog niet waren verricht op het moment van de kostenstijgingen.

4.4          De prijzen omvatten de goederen en/of diensten als gespecificeerd door YongLi in de opdrachtbevestiging. Indien op verzoek van Koper de overeengekomen goederen en/of diensten als gespecificeerd in de opdrachtbevestiging wijzigen, is YongLi bevoegd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4.5          Derden kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen genoemd in aanbiedingen aan een Koper.

Artikel 5: Levertijden

5.1          Opgegeven en overeengekomen levertijden gelden telkens bij benadering en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

5.2          Levertijden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat YongLi haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren zoals op het moment van de opdrachtbevestiging en dat van derden te betrekken producten en/of diensten tijdig worden geleverd c.q. uitgevoerd.

5.3          Indien de onder 5.2 bedoelde veronderstelling onjuist blijkt te zijn, zullen de levertijden worden verlengd zolang als nodig is. Dit geldt ook indien de onjuiste veronderstelling op het moment van de opdrachtbevestiging voorzienbaar was.

5.4          De levertijden zullen ook worden verlengd in geval de Koper na totstandkoming van de overeenkomst de opdracht wijzigt of de uitvoering daarvan anderszins vertraagt.

5.5          Indien de Koper van mening is dat de door YongLi bij benadering opgegeven levertijd onredelijk is, is de Koper verplicht YongLi per aangetekende brief een meer realistische levertijd mee te delen.

5.6          Overschrijding van de levertijd geeft Koper niet het recht om uit voorraad geleverd te krijgen, indien en voor zover de voorraad is gereserveerd voor een derde partij.        

5.7          In geval van levering op afroep, zal de levertijd worden bepaald in overeenstemming met de Koper. De koper is verplicht de goederen binnen de gestelde termijn af te nemen en bij gebreke daarvan binnen vier maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6: Levering

6.1          YongLi is verplicht te leveren overeenkomstig de overeengekomen maten en andere specificaties, doch kleine afwijkingen zijn toegestaan (zowel positief als negatief). Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de overeenkomst te zijn. De prijs zal in overeenstemming met de afwijkingen naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

6.2          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is levering af fabriek/magazijn.

6.3          Indien partijen overeenkomen dat YongLi verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen, zullen de kosten van het transport aan Koper worden doorbelast, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.2 (risico-overgang).

6.4          Indien is overeengekomen dat YongLi verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen, heeft YongLi het recht om de wijze van transport te kiezen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verplichten gebreken in of tijdelijke belemmering van de gekozen wijze van transport YongLi niet om een andere wijze van transport te kiezen.

6.5          Indien de gekochte goederen als gevolg van een voor rekening van de Koper komende oorzaak niet onmiddellijk of niet binnen de overeengekomen levertijd kunnen worden vervoerd naar de plaats van bestemming, heeft YongLi het recht om de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan bij YongLi of bij derden en kan zij betaling vragen alsof de levering reeds heeft plaatsgevonden.

6.6          Indien YongLi de goederen als gevolg van voor rekening van Koper komende oorzaak opslaat of laat opslaan, zal YongLi Koper schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn voor ontvangst van de goederen gunnen. Indien Koper deze termijn ongebruikt laat verstrijken, heeft YongLi het recht om de goederen aan een derde te verkopen. Alsdan zal de opbrengst van de goederen in mindering strekken op hetgeen Koper YongLi uit hoofde van de overeenkomst en op grond van deze voorwaarden is verschuldigd.

6.7          YongLi is bevoegd tot het doen van deelleveringen, welke separaat kunnen worden gefactureerd en waarvan betaling dient te geschieden overeenkomst het bepaalde in artikel 7.

6.8       Goederen die door Koper in ontvangst zijn genomen en volledig of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, verwerkt of aan derden geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te voldoen.

6.9       Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de facturen, is het door YongLi gebruikte verpakkingsmateriaal geschikt voor eenmalig gebruik. YongLi is niet gehouden om het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch om voor opslag of vernietiging ervan te betalen.

Artikel 7: Betaling

7.1          Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door YongLi aangegeven bank- of girorekening te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2          Verrekening, inhouding, korting of opschorting van de betalingsverplichting is niet toegestaan, tenzij YongLi de tegenvordering onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft erkend.

7.3          Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft YongLi het recht vanaf de vervaldag van de factuur een rente in rekening te brengen van 2% per maand over het volledige openstaande bedrag van de factuur.

7.4          Alle buitengerechtelijke incassokosten die door YongLi worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Koper te bewerkstelligen, komen ten laste van Koper. Deze kosten worden in ieder geval vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde, een en ander onverminderd het recht van YongLi om de hogere werkelijke schade te vorderen, onder welke schade onder meer is te verstaan de werkelijk door hem gemaakte advocaatkosten.

7.5          Koper is verplicht YongLi op diens eerste verzoek terstond zekerheid te stellen voor de betaling van een of meer openstaande facturen of orders. YongLi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een voorschot, een letter of credit (documentair krediet) dan wel een andere vorm van betalingsgarantie of zekerheid te eisen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van YongLi. Alle kosten in verband met zekerheidstelling zijn voor rekening van Koper.

7.6          Mede in verband met het bepaalde in artikel 6 is YongLi gerechtigd het transport van haar goederen naar Koper op te schorten / uit te stellen indien volledige betaling van de koopsom door Koper (nog) niet heeft plaatsgevonden of indien er niet tijdig zekerheid wordt gesteld. Eventuele kosten voor opslag en alle andere kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

8.1          De eigendom van alle goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op Koper over, wanneer Koper al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan YongLi verschuldigd is (inclusief eventuele rente, boetes en kosten) heeft betaald. Zolang Koper de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Koper niet gerechtigd om geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

8.2          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico van de te leveren goederen over op Koper op het moment dat de goederen de fabriek en/of de terreinen van YongLi hebben verlaten.

8.3          Koper is gehouden de goederen, waarvan YongLi (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Koper op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan YongLi te worden overgedragen.

8.4          Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Koper doch onder een derde worden opgeslagen, zal Koper deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor YongLi houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van YongLi tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

8.5          YongLi heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Koper het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan YongLi totaal verschuldigde.

8.6          Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens YongLi tekort schiet of YongLi goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichting tekort zal schieten, is YongLi zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Koper machtigt reeds nu voor alsdan YongLi om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 9: Garanties en recht van reclame

9.1          YongLi staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde product en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en geleverde materiaal.

9.2          De garantieperiode vangt aan op het moment dat de goederen de fabriek/het terrein van YongLi verlaten, of op het moment dat de goederen aan Koper ter beschikking zijn gesteld.

9.3          Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet inachtneming van instructies van YongLi dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. reparatie of bewerkingen door derden, waaronder begrepen de Koper;

d. het op verzoek/aanwijzing van Koper combineren van goederen, al of niet door YongLi gefabriceerd;

e. door de Koper van derden betrokken onderdelen, waarvoor de derde geen garantie aan de Koper heeft verstrekt.

9.4          Indien een geleverd goed een gebrek vertoont, zal YongLi, een en ander ter keuze van YongLi, zorgdragen voor herstel, vervanging of redelijke compensatie. Een en ander geldt slechts voor zover het betreft niet waarneembare gebreken aan het product, waarvan de Koper bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel 6 zijn opgetreden. Het gebrek dient uitsluitend of overwegend een direct gevolg te zijn van een onjuistheid in de door YongLi toegepaste constructie of van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

9.5          Alle klachten dienen schriftelijk aan YongLi worden gemeld, gericht aan het adres zoals genoemd op de facturen. Reclames over zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 21 dagen na levering worden gemeld. Reclames over verborgen gebreken dienen uiterlijk 21 dagen na ontdekking worden gemeld.

9.6          Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een met YongLi gesloten overeenkomst, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9.7          Reclames over facturen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan YongLi te worden gemeld.             

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1       De aansprakelijkheid van YongLi is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2       Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van YongLi en behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van YongLi ook voor gevolgschade, zoals onder meer vertragingsschade en bedrijfsschade en andere indirecte schade, alsmede voor schade jegens derden uitgesloten.

10.3       Enige door YongLi te betalen schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen en is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat YongLi van haar verzekeringsmaatschappij zal ontvangen.

10.4       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontdekking de schade schriftelijk bij YongLi meldt.

10.5       De Koper is gehouden YongLi te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van YongLi in deze voorwaarden in verhouding met de Koper is uitgesloten.

10.6       YongLi is niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege de Koper verstrekte gegevens. De Koper is gehouden YongLi ter zake te vrijwaren.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1       Alle auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten, licenties en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom die YongLi in haar goederen of onderdelen van goederen verwerkt, alsmede al dan niet zelfstandig vervaardigde computerprogrammatuur, adviezen en werkwijzen, ontwerpen, rapporten, tekeningen en analyses berusten uitsluitend bij YongLi (of diens licentiegevers).

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging

12.1       Indien Koper enige verplichting uit een overeenkomst met YongLi niet nakomt, met name zijn verplichting tot betaling, is YongLi gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

12.2       Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen YongLi en Koper gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 13: Overmacht

13.1       Onder overmacht in dit artikel wordt verstaan niet aan YongLi toe te rekenen omstandigheden als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst door YongLi wordt verhinderd. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: internationale conflicten, oorlog, voorschriften van overheidswege of van een internationale overheidsinstantie, boycott acties, stakingen bij derde partij of onder personeel van YongLi, storing in de stroomvoorziening, communicatiemiddelen of andere machines of software van YongLi. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, zal YongLi al het nodige doen om de schade voor de Koper zoveel mogelijk te beperken.

13.2       In geval van overmacht is YongLi gerechtigd de levering en andere verplichtingen uit te stellen. Indien een dergelijke situatie langer duurt dan twee maanden, hebben zowel de Koper als YongLi het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding of vergoeding van kosten.

13.3       Indien YongLi haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk kan nakomen, heeft YongLi het recht om de wel geleverde goederen en/of diensten in rekening te brengen, waarna de Koper verplicht is om deze te betalen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1       De overeenkomsten tussen YongLi en Koper worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of enig ander koopverdrag is uitgesloten.

14.2       De geschillen welke tussen YongLi en Koper mochten ontstaan naar aanleiding van een door YongLi met Koper gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar YongLi is gevestigd, zulks voor zover de wet dit toelaat.

© 2024 YONGLI. Alle rechten voorbehouden.